Nahoru

CHKO Český ráj

CHKO Český ráj

Chráněná krajinná oblast Český ráj byla prvním velkoplošným chráněným územím u nás. Vyhlášena byla výnosem ministerstva kultury č. 70261/1954, který byl publikován v podobě úředního sdělení v částce 31 Úředního listu dne 1. dubna 1955. Tehdy pod názvem Český Ráj. Celková výměra činila 92, 53 km2.

Oblast byla později přehlášena a její území rozšířeno (o oblast Kozákova, Maloskalska a o Prachovské skály), a to nařízením vlády ze dne 14. října 2002 č. 5008/2002 Sb., kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj. Rozloha se zvětšila na 181 km2. CHKO sestává ze tří oddělených oblastí. Severní část se nachází mezi Turnovem a Železným Brodem a má rozlohu cca 3 460 ha. Centrální část je nejrozsáhlejší. Nachází se mezi Turnovem na severu, Sobotkou na jihu, Mnichovým Hradištěm na západě a Rovenskem pod Troskami na východě, její rozloha je cca 12 440 ha. Jižní část leží severozápadně od Jičína, její rozloha činí cca 2 280 ha. Celková rozloha CHKO činí tedy cca 18 180 ha. CHKO zasahuje na území krajů Královéhradeckého, Libereckého a Středočeského. Díky jedinečné geomorfologické a geologické stavbě území je CHKO Český ráj od roku 2005 (25. 10. 2005) součástí Geoparku Český ráj v rámci evropské sítě geoparků UNESCO.

CHKO Český ráj je významným územím také v rámci evropské soustavy Natura 2000. Jedná se o tato území: CZ0212006 Drhleny, CZ0214012 Příhrazské skály, CZ02214025 Údolí Plakánek, CZ0510191 Průlom Jizery u Rakous, CZ0513663 Podhájí – chalupa, CZ0513666 Jeskyně Sklepy pod Troskami, CZ0514113 Podtrosecká údolí a CZ0523677 Kost.

V CHKO Český ráj je vyhlášeno celkem 24 maloplošných zvláště chráněných území s celkovou rozlohou 1967, 4 ha, což představuje 10,38 % plochy CHKO, z toho 2 Národní přírodní památky (185, 83 ha), 11 Přírodních rezervací (1603, 46 ha) a 11 Přírodních památek (178, 11 ha). K ochraně významných botanických lokalit bylo zřízeno 21 přechodně chráněných ploch.

VÝZNAMNÉ DRUHY ROSTLIN

Na území CHKO bylo zjištěno 52 zvláště chráněných druhů rostlin. Nejvýznamnější jsou populace suchopýru štíhlého (Eriophorum gracile) a sleziníku netíkovitého (Asplenium adianthum-nigrum), tyto druhy mají jen malý počet lokalit výskytu v rámci celé České republiky.

Metody a nástroje k zachování a rozvoji populací ohrožených druhů jsou především péče o jejich stanoviště, dále záchranné programy, repatriace, management druhů a další činnosti bez přímého aktivního působení na druhy. Prioritou by měla být vždy opatření na ochranu celých ekosystémů. Většina ohrožených druhů je tak chráněna zachováním, resp. aktivní péčí o společenstva. Management na podporu jednotlivých druhů lze považovat za velmi specifická opatření, prováděná obvykle až v době, kdy selhal management na ochranu biotopu. K podpoře jednotlivých druhů je potřebné přistupovat podle aktuálního stavu populace a společenstva.

VÝZNAMNÉ DRUHY ŽIVOČICHŮ

V současné době je na území CHKO Český ráj potvrzen výskyt 143 zvláště chráněných živočichů a desítek dalších významných druhů. Také díky geografické poloze Českého ráje na rozhraní nížin a hor se zde podobně jako u rostlin setkáváme jednak s druhy, které reprezentují toto území a dále s druhy horskými i teplomilnými.

Výskyt živočichů a životaschopnost jejich populací jsou úzce závislé na zachování vhodných biotopů, vhodného prostředí včetně zachovalosti rostlinných společenstev. I přes některé poměrně novodobé pozitivní trendy v hospodaření ohledně druhové skladby, jsou lesní společenstva nadále ohrožena hlavně úbytkem starých stromů, stromů s dutinami, mnohdy zmenšováním plochy starých porostů, malou rozrůzněností a tedy pestrostí lesních porostů, celkovým nedostatkem tlejícího dřeva.

Na lučních biotopech lze v současné době jen obtížně nahradit tradiční hospodaření původních vlastníků managementem ochrany přírody. Mnohé louky a pastviny nejsou udržované a dochází k jejich zarůstání dřevinami. Mokřadní a vodní společenstva byla hlavně v minulosti ohrožována a degradována odvodňováním, zavážením, ukládáním odpadů, vápněním, přirozenou sukcesí, zanášením koryt vodních toků usazeninami a tím snižováním jejich průtočnosti. Některé z těchto důvodů ohrožení přetrvávají dodnes. Rybářské hospodaření se zaměřuje především na hospodářky významné druhy, které jsou pravidelně vysazovány a později slovovány.

 ZDROJE

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY (2012): Rozbory Chráněné krajinné oblasti Český ráj k 30. 9. 2012.

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY (2014): Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj na období 2014-2023.

DAMOHORSKÝ, M. (2006): 50 let CHKO Český ráj: Pískovcový fenomén Českého ráje: Sborník referátů z mezinárodní konference konané ve dnech 20. až 22. října 2005 v Lázních Sedmihorkách: Chráněná krajinná oblast Český ráj a její ochrana z pohledu práva. CHKO Český ráj, Turnov.

HORNÍK, J. (2006): 50 let CHKO Český ráj: Pískovcový fenomén Českého ráje: Sborník referátů z mezinárodní konference konané ve dnech 20. až 22. října 2005 v Lázních Sedmihorkách: Evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 v Českém ráji. CHKO Český ráj, Turnov.

MERTLÍK, J., MRKÁČEK, Z., PETRUŠ, J., ŠIMICE, J., TOMSA, T., VACKOVÁ, D. (2002): Chráněná území CHKO Český ráj. In: Mackovčin, P., Sedláček, M., Kuncová, J.[ed.] (2002): Chráněná území ČR – Liberecko, svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 36 pp.