Nahoru

Den orchidejí Českého ráje 2019 je za námi

Den orchidejí Českého ráje

9. červen 2019

Za orchidejemi Českého ráje v Podtroseckých údolích jsme se vydali v sobotu 1. června. Našli jsem jen 3 druhy - prstnatec májový, prstnatec Fuchsův a bradáček vejčitý. Viděli jsme však řadu dalších vzácných druhů naší flóry, ale i běžných kytek typických pro Český ráj.

Den orchidejí Českého ráje 2019 je za námi

“Který botanik je prost podivu nad Proteovými rostlinami, když spatří podobu hlavy s přilbou jakoby zavěšenou nad chvějícími se křídly nebo květ podobný tvorečkovi a jiné hříčky tvarů. Zdali toto nejsou podněty, jimiž příroda po staletí láká botaniky, aby se snažili proniknout až do největších tajů skrytých pravidel vztahů mezi tvary a sexuálními zákonitostmi květů, jimž je obyčejná podoba cizí.”

L.C.Richard, De orchideis Europaeis annotationes, Paris 1818

Vstavač kukačka - detail květu, už v Českém ráji neroste.

Orchideje patří k nejkrásnějším a nejzajímavějším rostlinám planety Země. Ve více než 600 rodech čeledi je sdruženo okolo 20 000 druhů. Jestliže na Zemi je 170 000 druhů kvetoucích rostlin, pak každý devátý druh je orchidej. Podle dosavadních znalostí je v české květeně zastoupeno na 60 druhů vstavačovitých. Z toho 20 druhů  se vyskytovalo nebo ještě roste v širším území Českého ráje v hranicích globálního geoparku Český ráj UNESCO.

Přítomnost orchidejovité rostliny v přírodě je známkou stupně zachovalosti stanoviště. Orchideje, jsou náročné na kvalitu prostředí, mají svérázný způsob rozmnožování a to vše je předurčuje k tomu, že jsou zákonem většinou chráněné. Orchideje jsou chráněné zákony a mezinárodními úmluvami. S planými druhy se nesmí obchodovat (CITES) a v České republice je většina druhů orchidejí chráněna dle zákona  o ochraně přírody.   Většina jejich lokalit v Českém ráji  byla vyhlášena jako zvláště chráněná území – přírodní rezervace, přírodní památky. Pro každé chráněné území je zpracován plán péče, ve kterém jsou stanoveny podmínky údržby lokalit. Luční druhy vyžadují pravidelné kosení nebo spásání, louky se nesmí odvodňovat, hnojit, vápnit a orat. Lesní druhy jsou vázány na určitý typ lesního porostu a proto při obnově lesa,  musí být tento typ zachován. Nesmí se vysazovat nepůvodní druhy, odvodňovat, používat pesticidy, vápnit a nesmí být přemnožená lesní zvěř. Orchidejím Českého ráje je věnována maximální péče. Populace i lokality jsou každoročně  monitorovány. Pozemky se udržují v rámci Programu péče o krajinu Správou CHKO Český ráj.

PR Podtrosecká údolí_Žehrovka_U Přibyla_Dactylorhiza majalis

Trasa exkurze vedla přírodní rezervací Podtrosecká údolí po turistické trase z informačního střediska chráněné krajinné oblasti Český ráj Věžák k Bažině u Přibyla a nivou Žehrovky k Pleskotskému mlýnu a zpět. Cestou jsem objevili jen 3 druhy orchidejí a jen v minimálním počtu.

Prstnatec májový

Patří k našim nejběžnějším orchidejím. Místy roste hojně, od nejnižších poloh až do horského stupně. Velikost rostliny nepřesahuje 50 cm. Má silné, duté lodyhy. Listy jsou kopinaté hnědočerveně skvrnité. Květenství je až 10 cm dlouhé, skládá se z květů nachové barvy. I když ubylo značné množství lokalit (plošné odvodňování, změna způsobu obhospodařování), roste relativně na našem území dosti hojně. V Českém ráji  je nejběžnějším druhem vstavačovitých. K nejbohatším lokalitám patří Jinolické rybníky, Libunecké rašeliniště a Podtrosecká údolí (z turistické cesty se nám podařilo objevit jen 5 kvetoucích jedinců). Menší populace této orchideje rostou na zachovalých mokřadních loučkách, které nebyly v minulosti odvodněny a zeutrofizovány – Mašov, Kacanovy, Údolí Plakánek, Horní Lochov, Záborčí, Koberovy, Ondříkovice.  I přes to, že je tento druh chráněný zákonem, jsou jeho lokality stále likvidovány výstavbou rodinných domů, sportovišť a budováním zahrad. Tak zanikly i po roce 2000  lokality v Pařezské Lhotě, Koberovech a Dnebohu. V Pařezské Lhotě musely rostliny ustoupit záhonům se zeleninou a vodními rostlinami, v Koberovech si místo louky s orchidejemi založili anglický trávník a v Dnebohu si postavili tenisové kurty. 

PR Podtrosecká údolí_Žehrovka_U Přibyla_Dactylorhiza majalis

Prstnatec Fuchsův

Druhové jméno této orchideje bylo věnováno na počest německého botanika  A. Fuchse. Listy má tmavě hnědočerveně skvrnité. Kvete od konce května do začátku srpna, ale v době naší návštěvy ještě nekvetl. Vyžaduje vlhké louky, pastviny. Z nižších poloh druh zcela vymizel v důsledku likvidace nalezišť. Na území Českého ráje přežívá na 2 lokalitách v počtu asi 100 jedinců.

IMGP6768_PR Podtrosecká údolí_Žehrovka_Pleskotský mlýn_Dactylorhiza fuchsii_1-6-19
Bradáček vejčitý

Orchidej dosahuje výšky až 60 cm, lodyha je žláznatě pýřitá a v její třetině vyrůstají 2 lysé, široce vejčité, vstřícné listy. Květenství je středně husté až 25 cm dlouhé, štíhlé, s drobnějšími a  zelenožlutými květy. Květy jsou evolučně vysoce přizpůsobeny složitému cizoopylení, které zprostředkovává hmyz z čeledi dvoukřídlích a blanokřídlích. Bradáček nalézáme jak na slatinných loukách, ve společenstvech lesních lemů, na pastvinách, ale i v olšinách a v bučinách.  Na území Českého ráje ho nalezneme v přítomnosti dalších vstavačovitých druhů v květnatých bučinách, na opukových svazích Klokočské kuesty, vzácně se objevuje na Sobotecku. Nám se poštěstilo uvidět 2 jedince ve společnosti prstnatce Fuchsova.

IMGP6769_PR Podtrosecká údolí_Žehrovka_Pleskotský mlýn_Listera ovata_1-6-19

I když jsem nenašli více druhů orchidejí, tak jsem viděli celou řadu zajímavých běžných druhů, ale i vzcáných rostlin. Těmi  nejvzácnějšími byly čípek objímavý a ďáblík bahenní. Natrefili jsme i na obávanou invazní netýkavku žlaznatou. Cestou jsme si zopakovali rozdíly mezi kapradí samcem a papratkou samičí, viděli další kapradiny - puchýřník křehký ve stínu skal a naopak slunce milující hasivku orličí. Zajímavé bylo pozorovat i porosty různých druhů přeliček - přesličky rolní podél silnice, přesličky obrovské na svahových prameništích, přesličky říční podél potoka Jordánky a přesličky lesní na lesních okrajích.

Exkurze za orchidejemi Českého ráje

Fotodokumentaci z exkurze najdete ve fotogalerii.