Nahoru

Návštěvní řád

Mimo provozní dobu je návštěvnické středisko uzavřeno a platí zde zákaz vstupu. Vstup do expozice živých zvířat je možný pouze s průvodce.

V celém prostoru návštěvnického střediska je zakázáno:

 • kouření
 • konzumace alkoholu
 • užívání omamných látek.
 • manipulace s otevřeným ohněm
 • vstup se psy a jinými zvířaty
 • úmyslně ničit a poškozovat zařízení a vybavení návštěvnického střediska

Pobyt v návštěvnickém středisku je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba. Uživatelé musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii stanovenou pro jednotlivé herní prvky.

Uživatelé návštěvnického střediska jsou povinni:

 • řídit se ustanovením návštěvnického řádu a pokyny lektora či průvodců
 • dodržovat pravidla slušného chování
 • dbát na pořádek a čistotu
 • pohybovat se pouze ve vymezeném území
 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali ostatní ani sami sebe
 • po vstupu do areálu návštěvnického střediska si neprodleně zakoupit na pokladně vstupenky

V případě hrubého porušení návštěvního řádu bude dotyčný návštěvník vyzván k opuštění areálu Domu přírody Poodří.