Nahoru

Návštěvní řád

 

  1. Obecná ustanovení
a) Instalované objekty vnější expozice (dále jen „Objekty“) plnící roli ukázky zvířete, mohou být druhotně využity k hraní. Objekty jsou určeny pro děti od 3 do 14 let (do 50 kg). Pro snížení rizika úrazu dítěte smějí užívat zařízení děti do 10 let pouze pod dozorem zletilé osoby s právní subjektivitou (dále jen „Dozor“). Mladší nebo starší děti nesmí Objekty využívat.
b) Ostatní Objekty (staré koryto jedle, stojatý kmen, informační pylon, vlajky) jsou určeny k získávání informací a poznání. Není dovoleno na ně vstupovat, lézt či šplhat.
c) Objekty užívají návštěvníci na vlastní nebezpečí.
d) Nebudou-li Objekty splňovat požadavky na bezpečný provoz, může provozovatel tuto část uzavřít.
e) Objekty není dovoleno poškozovat, popisovat či jinak ničit či užívat způsobem, ke kterému nejsou určeny.
 
  1. Bezpečnost
a) Provozovatel neručí za případné úrazy osob ve vnější části expozice.
b) Návštěvníci vnější části expozice nesmí svým chováním ohrožovat sebe ani ostatní návštěvníky. Dozor odpovídá za chování svěřených dětí a je povinen vynaložit veškeré úsilí k prevenci jejich úrazů a dodržení bezpečnosti.
c) K Objektům není dovoleno přinášet skleněné, ostré nebo jinak nebezpečné předměty (lahve, nože, injekční stříkačky apod.) a zbraně.
d) V prostoru vnější části expozice není dovoleno kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm ani oheň rozdělávat.
e) Do prostoru vnější části expozice není dovoleno vjíždět na kole, kolečkových bruslích, skatebordu, autem apod.
f) V prostoru vnější části expozice není dovolena konzumace alkoholu a užívání návykových látek.
g) Návštěníci jsou povinni udržovat v prostoru vnější části expozice čistotu. Odpadky odhazují do určených nádob.
 
  1. Kontroly a údržba Objektů
a) Běžnou, vizuální kontrolu stavu Objektů provede provozovatel min. 1x týdně. Kontrola slouží ke zjištění možných závad, způsobených běžným užíváním, vandalizmem nebo vlivem počasí.
b) Podrobnější, provozní kontrolu provede provozovatel min. 1x za 3 měsíce.
c) Autor Objektů a majitel provede 1x ročně kontrolu stavu Objektů dle platných právních předpisů. O výsledku kontroly předá provozovateli písemnou zprávu.
d) Pravidelný úklid v provozním období od května do konce září min. 2x týdně zajistí provozovatel.
 

 Telefonní čísla pro zvládnutí krizových situací:

 150 HASIČI      155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA      158 POLICIE ČR      112 SOS LINKA