Nahoru

Projekt na záchranu perlorodky na Lužním potoce vrcholí

Projekt na záchranu perlorodky na Lužním potoce vrcholí

18. březen 2021

Ašsko, jedno z posledních míst výskytu perlorodky říční ve Střední Evropě, je prioritou ochrany přírody Čech, Bavorska i Saska.

Hraniční toky na Ašsku - Rokytnice a její přítoky Bystřina a Lužní potok, jsou jedním z posledních míst výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera L.) v ČR. Jde o zbytky někdejšího rozsáhlého výskytu v hraničních vodách Čech, Saska a Bavorska. Koordinovaná přeshraniční spolupráce při záchraně perlorodky říční se v tomto území provádí od 80. let minulého století a jen díky těmto snahám se dramatický pokles původních stotisícových, populací podařilo zmírnit. Udržení posledních několika desítek tisíc (cca 35 000) jedinců v oblasti by mělo být prioritou ochrany přírody Čech, Bavorska i Saska. S lokalitou se můžete seznámit třeba i na videu.

Perlorodka_detail (2)

Víceletý přeshraniční projekt Interreg pod označením „Rozvoj udržitelných populací juvenilních perlorodek v oblastech Natura 2000 v Zeleném pásu Bavorsko-Česká republika“ na záchranu zdejší populace perlorodky letos vrcholí. Veškerá opatření na ochranu perlorodky v Ašském výběžku by měla být i do budoucna plánována a realizována v součinnosti všech zainteresovaných subjektů, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Krajského úřadu Karlovarského kraje, Povodí Ohře, Lesů ČR, s. p., Českého rybářského svazu, BUND Naturschutz Hof, WWA Hof, Regierung von Oberfranken, Bayerische Staatsforsten, Fischereifachberatung, Technické univerzity Mnichov, Landkreis Hof, Landkreis Bayreuth, Landratsamt Vogtlandkreis, Technické univerzity Drážďany a významných vlastníků a uživatelů místních pozemků.

Jaká opatření je nutné pravidelně provádět, aby se životní prostředí pro perlorodky stabilizovalo a docházelo ke zlepšování stavu jejich populace?

  • Péče o reprodukční prvek a potravní stružky - na podporu perlorodky je zřízeno několik objektů vyžadujících soustavnou péči, jde o boční rameno Lužního potoka (odchovný a reprodukční prvek) a potravní stružky zřízené k obohacení toků o detrit (potravu juvenilních a subadultních perlorodek říčních) z lučních společenstev, dále je provozována odchovna Huschermühle
  • Seče a udržování bezlesí - hlavní zdroje organického detritu, který je potravou perlorodky, jsou zachovalá luční společenstva podél toků, jež je potřeba řádně udržovat
  • Odchov pstruhů - larvální stádia perlorodek se vyvíjí na žábrách pstruhů obecných formy potoční (Salmo trutta morpha fario), proto rybářské obhospodařování zde je cílené na podporu silné populace této ryby

Plány na minimálně dalších 10 let péče o toto území jsou rozsáhlé. Ať už jde o pokračování přímé podpory populací instalací plovoucích odchovných boxů, tak o využívání dat z meteorologických stanic, které sledují aktuální situaci v povodí Rokytnice (výšku hladiny, vodivost, teplotu vody a vzduchu). Opatření v krajině by se neobešla bez podpory veřejnosti a pochopení záměrů ochrany přírody. Během projektu byla navázána úzká spolupráce se základní školou v Hranicích. Byla také vytvořena informační brožura a questingová trasa pro širokou veřejnost.  Pro práci s veřejností z české i německé strany budou využívány prostory odchovny Huschermühle. Nadále je v zájmu všech spolupracujích subjektů zlepšovat vodní režim v oblasti (zvláště v suchých letech výrazně ovlivňuje populace perlorodek), opakovaně sledovat měnící se chemismus vody, trvale monitorovat populace perlorodek v tocích Ašského výběžku, pokračovat v započaté revitalizaci Lužního potoka (meandrující koryto, odtěžení sedimentu) a pokračovat v polopřirozených odchovech perlorodek  (posilování stávajících kolonií).

Lužní potok_odchovna

 Lužní potok_krávy Lužní potok_meandry Perlorodka_pod vodou (2) Perlorodka_pod vodou (1)