Nahoru

Ptáci venkovské krajiny

Ptáci venkovské krajiny

Kde myslíte, že uvidíte největší počet ptačích druhů: ve vsi? na poli? nebo na okrajích luk? Odpověď jistě získáte během našeho pozorování.

Délka programu: 6 hodin

Doba vhodná pro program: duben - červen

Vzdělávací oblasti dle RVP ZV: člověk a příroda (přírodopis); environmentální výchova

Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů

Výukové metody: 1) slovní – výklad, rozhovor; 2) názorně-demonstrační (pozorování ptáků v krajině)

Průběh programu:

Program začne v expozici Domu přírody Českého lesa, kde budou žáci upozorněni na proměny krajiny a změny v diverzitě v souvislosti s intenzifikací zemědělství. Seznámí se s pojmy diverzita a biodiverzita. Žákům bude vysvětlen vztah mezi proměnou krajiny a druhovou rozmanitostí rostlin i živočichů tudíž i ptáků. Postupně se zaměříme na konkrétní druhy ptáků, kteří jsou zastoupeni v expozici. Ke každému druhu získají informace o životě, nějakou zajímavost a informaci o tom, co je ohrožuje v současné zemědělské krajině.

Následovat bude práce v terénu. Postupně se navštíví tři různé typy krajiny: 1. město (domy, zahrádky); 2. uniformní zemědělská krajina; 3. podmáčená louka s remízem keřů, kde se budou pozorovat ptáci a zaznamenávat jejich výskyt do mapy. Na konci se provede porovnání výsledků z pozorování.