Nahoru

Návrat přírody do hraničního pásma

Návrat přírody do hraničního pásma

Dnes pustá místa zaniklých vsí v srdci neprostupné přírody Českého lesa. Ještě se však najdou pamětníci, kteří vzpomínají na slávu tamních sklářských provozů. Jak se změnila krajina na místech sklářských hutí a brusíren poté, co byla přes padesát let člověku zapovězena? Návrat přírody do hraničního pásma na místa zaniklých vsí - konkrétně Lískové budeme sledovat v průběhu naší expedice.

Délka programu: 6 – 7 hodin

Doba vhodná pro program: duben, začátek května, konec října, listopad (když není sněhová pokrývka tak všechny zimní měsíce)

Vzdělávací oblasti dle RVP ZV: člověk a společnost (dějepis, výchova k občanství); člověk a příroda (přírodopis, zeměpis)

Klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální

Výukové metody: 1) slovní – výklad, rozhovor; 2) názorně-demonstrační – předvádění a pozorování (pozorování změn v kulturní krajině, porovnání historických fotografií se současností, hledání rostlin „utečenců ze zahrádek“)

Průběh programu:

Program začíná v expozici Domu přírody Českého lesa v Klenčí, kde budou žáci seznámeni s tématem zaniklých osad v Českém lese. Následuje přesun do zaniklé vsi Lísková.

První dvě hodiny stráví žáci v expozici Domu přírody Českého lesa v Klenčí, kde se formou výkladu seznámí, jaký vliv má lidská činnost na utváření krajiny a jejího rázu. Ve výkladu se zaměříme na krajinu Českého lesa a fenomén zaniklých osad v Českém lese. Žákům bude naznačeno, že za proměnou krajiny v Českém lese stojí i zánik vsí v důsledku vyhnání jejich obyvatel. Žáci budou postaveni před otázku, zda je možné i po padesáti letech v této krajině, kam byl lidem zakázaný přístup a kam se postupně vracela příroda, stále možné pozorovat stopy lidské činnosti tehdejších obyvatel.

Další část programu bude pokračovat v terénu na místě zaniklé vsi Lísková. Žáci budou rozděleni do tří skupin a každá ze skupin bude sledovat možné indicie lidské činnosti z té doby. Jedna skupina se zaměří na změny v terénu, druhá na rostliny a třetí na živočichy. Žáci budou mít k dispozici mapu osady se zakreslenými staveními z té doby a historické fotografie.

Na závěr žáci předloží výsledky svých pozorování a odpoví si na otázku, zda se jim podařilo najít stopy člověka v krajině a zda je vůbec možné v krajině najít místo, které by nebylo ovlivněné člověkem a jeho činností.